Brno - Císařský les, nyní Wilsonův

Císařský les Kaiserwald byl dokončen v roce 1888 u příležitosti 40. výročí panování císaře FJI

U zrodu myšlenky zřídit na svahu nad údolím řeky Svratky lesopark stál v 70. letech 19. století tehdejší brněnský starosta Christian d´Elvert. Dvacátého března 1878 se podařilo ustavit Zalesňovací a okrašlovací spolek v Brně, jehož účelem bylo „v obvodu obce brněnské a v okolí jejím zalesňování a vysazování příhodná místa okrašlovati, veřejné sady zřizovati a udržovati". Prvním předsedou spolku se stal Christian d'Elvert a sekretářem soudní adjunkt Ludvík Odstrčil. Lesopark byl založen roku 1882 velkostatkářem a notářem rakousko-uherského císaře Františka Josefa I., Ludvíkem Odstrčilem v těsném sousedství tehdejší osady Kamenný Mlýn na jihu tehdejšího katastru obce Žabovřesky. Díky Odstrčilově spolupráci se Žabovřeskami a Zalesňovacím a okrašlovacím spolkem Brna vznikl v průběhu let lesopark o dnešní výměře skoro 34 ha.
Projekt připravil městský zahradník Karel Jelínek a jeho realizace se ujal Zalesňovací a okrašlovací spolek.
Tento ojedinělý park vznikl vysázením několika set tisíc sazenic stromů na pozemcích bývalých obecních pastvin.

Lesopark byl dokončen v roce 1888 u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I.. Na jeho počest dostal název Císařský les – Kaiserwald. V roce 1919 byl lesopark přejmenován na Wilsonův les na památku amerického presidenta.
Lesopark se rozkládá na svahu skalnatého kopce na levém břehu řeky Svratky v katastrálních územích Stránice, Pisárky a Žabovřesky.
Svého času se na jeho okraji, za dnešním Biskupským gymnáziem, nacházel na umělě navršeném pahorku kamenný jehlan s vyrytým nápisem připomínající císaře Františka Josefa I. Pomník již neexistuje.

Založením lesoparku vzniklo výletní místo určené široké veřejnosti, s pěkným rozhledem na okolní kopce a tehdy ještě málo zastavěné údolí Svratky. Finanční prostředky na realizaci byly získávány od mecenášů a i samotný císař přispěl nemalou měrou. Jako vyslovení díků císaři byla na svahu vytvořena obří písmena FJE (František Josef, Elizabeta). Tento neobvyklý nápis, dobře viditelný z protějších strání Palackého vrchu, byl vytvořen vysázenými jehličnany na pozadí listnatých stromů. Cizokrajné douglasky, dnes jedny z nejmohutnějších stromů lesoparku, poslali krajané až z daleké Kanady. Zakládání lesoparku na skalnatém podkladu, bylo dle údajů pamětníků spojeno s nutností dovozu zeminy a v příkrých partiích se dokonce hlína nosila na zádech v nůších.

Zdroj:         současné fotky Karolína Adamcová

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=546
http://www.wilsonuvles.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=6
http://www.krasnecesko.cz/lokality/35422-wilsonuv-les-brno-park.html