Krásná, okres Jablonec nad Nisou

Obec se ve středověku jmenovala Šubrtovice, potom Šumburk-Jistebsko, a dnes se osada jmenuje Krásná a je součástí obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou.

V roce 1872 byl založen šumburský Spolek vojenských veteránů a zahrnoval členy z obcí Dalešice Jistebsko, Maršovice a Černá Studnice. Měl sto třicet členů, z toho dvacet šest čestných. Vedení spolku se ujal ve funkci předsedy August Schmidt.
U příležitosti výročí šedesáti let vlády jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. nechal spolek zbudovat v roce 1908 kamenný památník, který měl vyjadřovat jeho vlastenecké smýšlení a věrnost císařskému dvoru. Památník byl slavnostně odhalen dne 4. října 1908 – v den císařových jmenin.
Ve dvě hodiny odpoledne svolaly salvy z hmoždíře členy spolku a účastníky slavnosti do spolkové klubovny. Celé místo bylo slavnostně vyzdobeno, hlavně prostranství u školy. V patře školy byl umístěn obraz monarchy v životní velikosti s číslicemi 1848 - 1908.
Přesně ve tři hodiny začalo řazení průvodu u hostince „U domácí zahrádky" a čestní hosté byli vyzváni, aby se za hudebníky odebrali po Horské ulici na místo slavnosti, kde se již shromáždilo početné obecenstvo. Místní pěvecký sbor Harmonie působivě přednesl slavnostní hymnus, zkomponovaný učitelem Rudolfem Schmidtem. Předseda spolku August Schmidt pronesl zdravici. Jménem obce Šumburk - Jistebsko pozdravil přítomné starosta obce Eduard Fischer a zvlášť srdečně přivítal čestné hosty, zastupitelstvo obce a učitelský sbor ze Šumburku – Jistebska.
Po odhalení třístupňového pomníku zasadili žáci do školní zahrady císařský dub. Tento akt byl doprovázen poučným projevem řídícího učitele Ernesta Kaspera.
Jeden ze žáků přednesl báseň a ostatní děti zapěly oslavnou píseň. Po přehlídce Spolku válečných veteránů následoval odchod do hostince „U Lípy", kde bylo podáváno malé pohoštění. Po krátkém uvítacím projevu byli hosté seznámeni se zněním pozdravného telegramu, adresovaného císařské kanceláři a s textem přímluvného dopisu vedoucího úřadu pana Müllera z „Müllersheime". Potom následovalo uvedení hudebních skladeb v přednesu smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Svěřených úkolů se příkladně zhostili pánové Schmidt, Juppe, Bernt, Zenker, Klepáč, Posselt a Elstner. Zvláštního zdůraznění si zaslouží znamenité provedení I. houslového koncertu „David" panem Berntem s klavírním doprovodem pana učitele Schmidta.
Na závěr zprávy nelze opomenout zásluhy starosty obce pana Schmidta, který přípravě akce věnoval veliké úsilí a které bylo vysoce oceněno.
Památník byl pořízen z finančních prostředků Spolku válečných veteránů, příspěvku od obce a dobrovolných příspěvků pana setníka Elstnera - 50 K, pana faráře P. Gerrissena a čestného člena pana Wenzela z Rychnova – každý 10 K.

J. Smolková, Pěnčínský zpravodaj 06/2013