Teorie - co jsou DORUČOVACÍ KARTY

Doručovací karty ( oficiální název ) jsou poštovní formuláře k hromadnému zúčtování poplatků (doručného) spojené s doručením peněžních poštovních poukázek. Převážná většina doručovacích karet je v tomto celku z období 1920 - 22. Tyto doklady měly být po nějaké době skartovány a zřejmě při skartaci byl přítomen tajný filatelista, který tento materiál zachránil. Peníze, které byly vybrány od majitele poštovní poukázky, byly v podobě poštovních doplatních známek vylepeny z druhé strany doručovacího archu a orazítkovány. Poštovní předpis nařizoval zpočátku jednotlivé známky dělit a orazítkovat, aby případně nedocházelo k odlepení např. většího bloku známek, který nebyl dostatečně orazítkován. Neorazítkovaná známka by se mohla poté zneužít ke škodě pošty. Od tohoto nesmyslného příkazu se časem upustilo. Na zúčtovacích arších bylo dále povinností poštovního úředníka používat při vylepení určité sumy nejvyšších známkových nominálů, protože jeden jakýkoliv nominál poštovní známky stál poštovní úřad jednu částku. To znamená, že třeba známka 2.000 hal. stála ve výrobních nákladech stejně jako 5 hal. Pokud poštovní úředník vyplácel např. 10 Kč poštovní poplatek deseti jednokorunovými známkami, dopouštěl se přestupku a tudíž škodil poštovnímu úřadu.

Tento soubor je možné dále zkoumat z mnoha hledisek. Zde je třeba vykonat ještě mnoho badatelské práce. Obecně lze říci, že doručovací karty patří mezi vzácně se vyskytující dokumenty poštovního provozu. Pro svůj malý výskyt jsou sběratelům méně dostupné a neznámé.

Vzácnost těchto doručovacích karet velice dobře hodnotí ,,Specializovaný katalog známek a celistvostí Československo 1918-1939 ,, od autorů Jan Klim a Vladimír Schödelbauer, vydalo nakladatelství Merkur-revue spol. s r.o., Brno, I.vydání - Brno 2002.

Už uplynulo mnoho času , aby byl tento katalog aktualizován i o tento zajímavý nález mnoha set kusů doručovacích karet. Je to pouze část období ,ale děkuji onomu anonymnímu zachránci i za tento malý  poštovně-historický poklad.