CDV hraběnka Marie Kolowrat - unikát !!!!

22000,- Kč

Are you interested? Contact us at

Time of origin:ᅠcca rok 1870
Materiál:ㅤSilný papír CDV- Atelier PROF. MAYSSL BÜNN
Dimensions: ᅠ6 cm x 10 cm
Degree of rarity: ᅠRRR !!!

css.php
en_GBEnglish (UK)